C. 初級攀岩體驗課程 - Toprope

TopRope Climbing

課程時間: 1.兩小時.每周六或日早上十點至十二點

課程地點: 新店岩場.

                                  

課程費用: 每人新台幣1500元. 6歲~60歲, 不分男女.

               
報名資格: 初次學習無任何經驗,以學習Toprope課程為主要

                 目的者.


課程內容: 1.裝備講解.2.八字結.3.確保技術.4.平衡攀登

中和初岩訓練課程-Toprope
初岩訓練課程-Toprope