C. 初級攀岩確保課程 - Toprope

TopRope Climbing

課程時間: 1.兩小時.每周日下午兩點至四點

課程地點: 新店岩場.

                                  

課程費用: 每人新台幣1580元. 20歲~65歲, 不分男女.

               
報名資格: 初次學習無任何經驗,以學習Toprope

                  課程為主要目的者.


課程內容:

0.安全講解.1.基本繩結. 2.裝備講解. 3.基本攀

登技巧. 4.確保器材使用練習. 5.綜合確保練習.

中和初岩訓練課程-Toprope
初岩訓練課程-Toprope